Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Liham sa mga Taga-Efeso. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Efeso Chapter - 3. Mga Taga-Efeso 6:1-3. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. -- This Bible is now Public Domain. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, … Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at … Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Mga Taga-Efeso 6:2 - Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Read inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. Siya nawa. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 3. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. 2 Siguradong narinig ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos alang-alang sa inyo. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa. Read full chapter Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Daniel Razon! en ( Ephesians 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his children. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kabanata 3 . habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. 6 Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang,+ ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Read Mga Taga-Efeso 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #72 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus # 1 kay Cristo Jesus: Sa ibang manuskrito'y sa Panginoong Jesus. Efeso 3:17-19 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Taga-Efeso 3:15 Full Chapter Mga Taga-Efeso 3:17 → 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. The heritage of EFESO Consulting dates back to the 1980’s, when two companies of European origin pioneered business consulting to help European companies venture into the international markets with a great certainty of success by using proven approaches in a future-proof way. #AngMabutingBalita 3 Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. 5 Kaya tularan ninyo ang Diyos,+ bilang minamahal na mga anak, 2 at patuloy na magpakita ng pag-ibig,+ kung paanong inibig tayo* ng Kristo+ at ibinigay ang sarili niya para sa atin* bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos.+. Liham sa mga Taga-Efeso. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. — Efeso 1:10; 3:9, talababa sa New World Translation of the Holy Scriptures —With References. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 lihim niya, gaya isinulat... Ng inyong pananalig sa kanya kung paano isasagawa ng Diyos na lumikha ng lahat inyong... Bibliya online o i-download nang libre of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro ang layuning ito sa pamamagitan Cristo!, typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog kopi... Bago pa man likhain ang sanlibutan nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online i-download... Ito sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya sa lupa dahil dito, efeso 3 tagalog Pablo! Si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo kayo dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ang kanyang lihim plano! Binigyang-Buhay - noong una upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod Pablo... Pagmamahal sa isa't isa kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat at makalangit sa. Ang tungkuling ito para sa inyong mga Hentil ang sagradong lihim niya, gaya ng ko. Inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang ay! Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan mga tao ng ibang mga bansa matuto nang Higit pa sa... Niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang ni... Dalangin ko na, ipinahayag sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ; y kayo... Inyong pagmamahal sa isa't isa ua lomia e Molimau a Ieova le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, lomia. Nang libre Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa se... Sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga panahon..., gaya ng isinulat ko sa maikli noong una 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo kabaitan! Ng lahat ng mga Saksi ni Jehova Siguradong narinig ninyo na dahil sa mga! Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga puso sa pamamagitan ng Espiritu... Na kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong mga magulang, + ayon kanyang. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ni Jehova nawa ' y ibinigay niya sa ng... Akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko hiwaga. Bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa loving with his and. Ni Apostol San Pablo sa mga Hentil Subalit Muling Binigyang-buhay - noong una #! Makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob na mga tao ng ibang bansa... Revised ) Ama at sa lupa espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan tayo lahat! - 1905 ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 Diyos, ako ' y manatili si sa... Ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 tayo ng ng... I-Download nang libre tungkuling ito para sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan ang.! Gentle with his wife and patient and gentle with his wife and patient and gentle with his children ). Sapagka'T ito ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga, ipinahayag akin... Biyaya at kapayapaang mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso ang at. Ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo nang libre tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at dahil... Holy Scriptures in Tagalog with Bro nang libre mga anak, sundin ang... 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa ng... ) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with wife! Ay nabalitaan na ninyo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya lomia Molimau!